9
Sadržaj

Uvod

 1. Opšte odredbe

  1. Greatodds d.o.o. (u daljem tekstu "Priređivač") se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o učesnicima i njihovim računima i nalozima, isključivo u svrhu učestvovanja učesnika u igrama na srecu koje se priređuju na vebsajtu m.greatodds.rs (u daljem tekstu "vebsajt" ili "sajt").
  2. Preduzećemo sve neophodne korake u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti, u skladu sa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS, br.87/2018), kako bismo Vaše podatke učinili bezbednim i zaštićenim od zloupotreba.
  3. Ova Politika privatnosti opisuje način na koji Priređivač prikuplja, obrađuje i čuva Vaše lične podatke ("podatke" ili "Informacije") do kojih može doći prilikom Vaše posete i/ili korišćenja našeg vebsajta.
  4. Politika privatnosti, uz Pravila korišćenja, predstavlja ugovor između Vas i Priređivača, koji se odnosi na Vaše korišćenje proizvoda i usluga na našem vebsajtu
  5. Politika privatnosti, uz Pravila i uslove korišćenja, u svojim članovima bliže odredjuju prava i obaveze ugovornih strana.
  6. Zadržavamo pravo da povremeno vršimo izmena i dopuna odredjenih članova Politike privatnosti. Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je u svakom trenutku na našem vebsajtu.
  7. U slučaju da nameravamo da unesemo izmene i dopune Politike privatnosti, o tome ćemo Vas prethodno blagovremeno obavestiti putem elektronske pošte na adresu koju ste nam prethodno dostavili ili putem interne poruke koja će Vam biti poslata na korisnički nalog.
  8. Ukoliko smatrate neprihvatljivom bilo koju od izmena, ne bi trebalo da nastavite sa korišćenjem našeg vebsajta.

  9. Vašim daljim korišćenjem usluga nakon upućenog obaveštenja smatra se da ste saglasni sa izmenom i samim tim bićete obavezani novom Politikom privatnosti.
  10. Korišćenjem usluge i prihvatanjem ovih uslova dajete svoju saglasnost Priređivaču, u smislu svih važećih zakonskih propisa i sa njima povezanih zakonskih akata koji se odnose na zaštitu podataka, može deliti i/ili preneti pomenute informacije i lične podatke trećem licu.
 2. Prikupljanje i obrada podataka

  1. Prikupljanje i obrada podataka vrši se radi omogućava nesmetanog priređivanja igara na sreću u skladu sa zakonom, sprečavanja maloletničkog kockanja i klađenja, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i radi preduzimanje svih pravnih radnji u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza Priređivača i radi obezbeđivanja sigurnosti ljudi, imovine i informacionog sistema.
  2. Takodje, prikupljanje i obrada podataka se vrši radi praćenja potreba i aktivnosti igrača; obaveštavanja igrača o promotivnim i drugim aktivnostima, kao i u cilju oglašavanja Priređivača i dodele nagrada.
  3. Prikupljeni podaci se koriste na način koji omogućava Vašu indentifikaciju, kao korisnika naših usluga, a u skladu sa dobrim poslovinom običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  4. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno, tako da niko ko ne želi da bude učesnik u igrama na sreću putem našeg vebsajta, nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
  5. Informacije i podaci o Vama koje možemo prikupljati, koristiti i obrađivati obuhvataju sledeće:
   1. Informacije koje nam prosleđujete popunjavanjem obrazaca i/ili bilo koje druge;
   2. Informacije koje nam pošaljete preko vebsajta ili elektronskom poštom;
   3. Evidencija o komunikaciji, bilo putem Vebsajta, elektronske pošte, telefona ili drugih sredstava;
   4. Vaši odgovori na ankete ili ispitivanja korisnika;
   5. Podaci o transakcijama koje vršite kod nas;
   6. Detalji o Vašim posetama vebsajtu, uključujući, između ostalog, i domen i host preko koga pristupate, Vašu IP adresu, veb logove i ostale elektronse generisane podatke vezane za Vaše posete vebsajtu;
   7. Informacije u vezi sa onlajn aktivnošću i korišćenjem našeg vebsajta i proizvoda i usluga kao što je opisano u delu "Kolačići i Internet tehnologija" u nastavku;
   8. Podaci i informacije mogu obuhvatati ime i prezime, adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona, informacije o obliku identifikacije koji se koristi, a sve u skladu sa važećim propisima i za tačno određenu svrhu;
 3. Zaštita podataka

  1. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o licnosti (Sl. glasnik R. Srbije 87/08), te ovim Pravilima.
  2. Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Na zahtev priređivača, u svrhu provere identiteta ili punoletnosti, učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.
 4. Politika kolačića i internet tehnologija

  1. Kolačići su male tekstualne datoteke koje dospevaju na Vaš računar tako što posećujete određene vebsajtove ili otvarate određene poruke u elektronskoj pošti. Njihovo korišćenje je rasprostranjeno i namenjeno poboljšanju rada vebsajtova ili samom funkcionisanju istih, i to u cilju efikasnijeg pružanja poslovnih ili marketinških informacija.
  2. Korisnik može upravljati kolačićima (podešavanjima) na našim vebsajtovima. Ispisuju se ili očitavaju isključivo oni kolačići koji se zasnivaju na preferencijama korisnika.
  3. Ukoliko putem našeg sajta odete na partnersku stranucu kojom za nas upravljaju treća lica, neophodno je da proverite njihovu Politiku kolačića i podešavanja vezanim za kolačiće ili da uklonite kolačiće od trećih lica sa Vašeg računara (preko podešavanja Vašeg pretraživača).
  4. Internet tehnologije, kao što su kolačići i slično, možemo koristiti u svrhe koje obuhvataju, između ostalog, i sledeće: 4.5.1 pružanje bolje usluge Vama;
   1. Omogućavanje da se krećete od jedne do druge veb stranice bez potrebe unošenja pristupnih podataka;
   2. Praćenje aktivnosti na našem vebsajtu;
   3. Identifikacija izvornih URL-ova;
   4. Pružanje Informacija vezanih za Vaša interesovanja preko vebsajtova trećih lica;
   5. Uređenje određenih segmenata vebsajta;
   6. Pomoć koju Vam pružamo u interakciji sa našim proizvodima ili pristup podacima na nalogu;
 5. Prenos ili otkrivanje podataka

  1. Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog korisničkog naloga ukoliko to zahteva zakon, državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da i sam smatra i ima uverenja da je to neophodno, uključujući, ali ne ograničavajući se na potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog dogadjaja koji je predmet opklade. Učesnik ovim putem daje saglasnost za takvo obelodanjivanje.
  2. Lica koja su ovlašćena da koriste podatke su lica koja su zaposlena u Greatodds i koja su stručna za postupanje sa navedenim podacima. Prenos, odnosno činjenje dostupnim podataka trećim licima je moguće u slučajevima kada je priroda korišćenja naših usluga takva da je neophodno proslediti vaše podatke u cilju realizacije usluge trećim licima, u kom slučaju su i ta treće lica i njihovi zaposleni dužni da poštuju privatnost podataka, kao i da koriste dobijene podatke samo u onoj meri koja je neophodna da se usluga izvrši, odnosno da se postupi u skladu sa važećim zakonskim propisima.
  3. Ukoliko ste saglasni ili ukoliko je to u skladu sa zakonom, informacije navedene u članovima "Prikupljanje i obrada podataka" i "Kolačići i Internet tehnologija" možemo učiniti dostupnim svojim saradnicima i trećim licima kako je opisano u nastavku u bilo koju gore navedenu svrhu i u članu "Korišćenje podataka o ličnosti i informacija".
  4. Informacije možemo učiniti dostupnim trećim licima i saradnicima kako bismo sprovodili, upravljali i zaključivali postupak registracije ili omogućili izvršenje aktivnosti na nalogu.
  5. Informacije možemo učiniti dostupnim kompanijama koje nam pomažu u vođenju ili poboljšanju našeg poslovanja ili stavljanju na raspolaganje proizvoda i usluga.
  6. Možemo učiniti dostupnim informacije drugim kompanijama u okviru partnerskih kompanija ili podružnica, kao i poslovnim partnerima, pravnim sledbenicima naše kompanije i davaocima usluga koji su angažovani na obradi tih informacija za naš račun.
  7. Ukoliko podnesete zahtev za otvaranje naloga kod nas, možemo koristiti usluge trećih lica u cilju sprečavanja prevare, provere Vaše starosti i identiteta, kao i sprečavanja pranja novca. Uz to, možemo potraživati informacije o tome kako koristite Vaš nalog ili o tome odati detalje državnim agencijama, bezbednosnim organizacijama i svim drugim relevantnim trećim licima koja se bave prevencijom prevara i pranja novca.
 6. Opoziv pristanka

  1. Imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak na prikupljanje, obradu ili prijenos Vaših podataka, ukoliko se obrada podataka vrši isključivo na osnovu vašeg pristanka.
  2. Odmah po opozivu vaše saglasnosti, prestaćemo sa korišćenjem pomenutih podataka, osim ukoliko nam zakon ne nalaže da nastavimo sa njihovim korišćenjem.
  3. U evidenciji čuvamo korisničku istoriju (aktivnost na nalogu) u skladu sa našom politikom o čuvanju podataka. Nakon isteka predviđenog perioda, Vaše informacije trajno će biti uklonjene.
  4. Opoziv saglasnosti o korišćenju podataka za posledicu može imati gubitak određenih prava za korišećenje na našem vebsajtu.
g